Mirenski Grad med Krasom in Vipavo

Operacija Mirenski Grad med Krasom in Vipavo bo obsegala naslednje aktivnosti:

 • Povezati se z Občino Miren Kostanjevica in urediti pešpot. Pešpot bo vodila od športnega središča Adria v Mirnu do kulturnega spomenika Mirenski Grad ter se v prihodnosti nadaljevala proti turistični točki Cerje. 
 • Postaviti rastlinjak, ki bo predstavljal možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest in razvoj inovativnih socialnih storitev (uvajanje brezdomnih v delo) ter omogočal samooskrbo z zelenjavo. 
 • Zaradi večjih možnosti za samooskrbo in ureditev zemljišča za učne vsebine bo Samostan lazaristov Mirenski Grad kupil tudi kos zemljišča  in ga uredil v obdelovalne površine. 
 • V sodelovanju z LD Fajti hrib Renče bomo na tem območju postaviti novo opazovalnico za divjad in izvedli delavnice za opazovanje živali.
 • Postavili bomo učilnico v naravi s pripadajočo opremo za opazovanje narave, biotske raznovrstnosti, naravnih pojavov (opazovanje zvezd), spremljanje živalskih vrst … in kupili zemljišče kjer bomo uredili več zeliščnih gred, čutno pot in kjer bodo lahko potekale izobraževalne vsebine za otroke, mlade, družine in drugo zainteresirano javnost. Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote bo skrbelo za izvedbo te aktivnosti, v sodelovanju z osnovno šolo Miren pa bomo kupili teleskop za opazovanje zvezd, več mikroskopov ter drugih pripomočkov za opazovanje narave in izvedbo naravoslovnih vsebin v naravi in v šoli.
 • V sodelovanju z Slovenskim združenjem katoliških skavtinj in skavtov bomo izvedli aktivnosti za otroke v naravi z različnimi izobraževalnimi vsebinami, predvsem o varstvu okolja in naravnih danosti.

Kot je že omenjeno bomo v sodelovanju z različnimi partnerji izvedli več izobraževalnih delavnic povezanih z varstvom narave, ohranjanjem naravnih danosti, biotsko raznovrstnostjo ter kulturno dediščino.

Partnerji so:

 • Občina Miren-Kostanjevica,
 • OŠ Miren,
 • LD Fajti hrib Renče,
 • Društvo prostovoljcev VZD in
 • Skavti iz Nove Gorice.

Razvijali bomo tudi priložnosti za dodatno zaposlovanje in ohranjali obstoječe zaposlitve.

V projektu so zanimiva predvsem vzpostavljena nova inovativna partnerstva – sodelovanje s Skavti, OŠ Miren, nevladno organizacijo, občino Miren-Kostanjevica in lovci ter krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti posameznikov (mladih, otrok, upokojencev, športnikov, turistov …). Poleg tega bo projekt okrepil tržni položaj deležnikov, ohranjal obstoječe zaposlitve in razvijal priložnosti za dodatno zaposlovanje. S sodelovanje med različnimi institucijami in organizacijami bomo okrepili in omogočili enakopravno vključevanje posameznikov v družbo ter vzpostavili trajno sodelovanje pri ohranjanju narave in kulture. Program Mirenski Grad med Krasom in Vipavo je zasnovan tako, da bo prispeval k večji integraciji ranljivih skupin v družbo. Inovativna partnerstva bodo pomagala tudi pri snovanju krajših dobavnih verig ter povečanju lokalne samooskrbe, razvoju produktov turistične in kulturne dejavnosti ter kmetijskih proizvodov.

Z vsemi aktivnostmi bomo prispevali h kakovostnemu preživljanju prostega časa, prenosu znanj in kompetenc med starejšimi in mladimi, medgeneracijskemu sodelovanju, razvoju prostovoljstva, prispevali bomo k trajnostnemu razvoju podeželja, ohranjanju narave, razvijali nove priložnosti za pridelavo lokalne hrane in povečevali možnosti za nakup lokalno pridelane hrane. Izkoristili bomo naravni potencial griča za razvoj turizma na tem območju, ki je bogat s kulturno dediščino. Pri obdelavi kmetijskih površin bomo uporabljali naravi prijazen način kmetovanja, gojenje tradicionalnih kmetijskih kultur in ohranjanje avtohtonih vrst rastlin za pridelavo/predelavo visoko kakovostnih kmetijskih pridelkov in proizvodov. K temu bomo spodbujali tudi naše zanamce (otroke in mlade) in širšo javnost osveščali o pomenu ohranjanja naravnih danosti, naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine za trajnostni (turistični) razvoj območja.

 

Operacijo Mirenski Grad med Krasom in Vipavo sofinancirata EU iz sredstev ESRR in RS.

 

SADOVI PROJEKTA